clout in tagalog

Bagyo-n-Stormi; tempest. No where ad. Contiguity nt Lapit; lakip; pagungntiv: integrity of thought. Dis arrange v Sirain ang ayos guilub in. assemnbly; Squirm v-Kumnilos. Man ga gastos-n Expenses; charges. Flank v-Tunma-yi sa galit. Rent-v. imp. creare; appoint. Reproach-i' Sisihin nmuirabin: tangibian Mi ervolesq-n- Wed nesdhay - Maghinagap-v-To believe; credit; give \Vishful a Maibigan; mapagnasa: mnapagpita. Facinationi-n-Gayuma. Meet v-Smalubolng salubungin punnuv Behind; at the back: karangalan. Pasayahin —nTo gladdea;, cheer; make Hleirdoni n-Paganiamnaa. Duplication n Pag aiduble. Contrariwise-adv. Gumagad-iv-To imitate; minic ape; fiout, Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Ajaangilin-a-Growling: snarling. Imprecation n Tungayaw: sumpa. gentility. Salub~sob n Thorn on splinter that has kural. balance. Gari ng-n-lvory. Builok-a rotten; corrupt; putriol. Appeal-n-Panalangin; daing. Malar~ia-n Sakit na lagnat at n~iki. Sterile a- K arat. Hu 'I Maagrap-alv.-Early; soon; quiickly; dilIigently. Makintab-a-Showy; shiny; lamnbent: hI.I nmia utupusin sa boob. Muog-n-Rampart; wall. Puny a Mahina at munti. Congruent-a-NMasun urin - -namatay. Guniguni-n-Fancy; imagination; presumption; pantom, hallucination. Buhat-adv.-Since; -after; fi'oin Provide v-Ibigay ang kailankan; tumutlong bigyan nk kailankan. Lumankitnkit-v-To squeak; creak; grate. Panimba n- loshes usedl to go to church Accomodation-n Pagkasunduan - Rtepresenitation n?-Pagkaka i wal ai. Katandaan-n-Antiqnity; longlevity'; age; Metal-n. etal. Mete v Sukatin: takalin. Kasukaban-n-Threachery, disloyalty! Higgle v Magturing; nian~atowiran - Tranquility Tranquiluess n-Katahimikan fervor; warmith; zeal, 9.60 -9 5 kuiiata Ibangsik. Patitiin v-To drain. Kagulatan-n-Fright; scare. Brevity-n-Kaiklian. Declimation-n-Pagsasalita sa uiararnii. Magdiwara-v-To pry; be inquisitive. Kawalan nA awa-n-Inhumanity; cruelty; nis aliwalas. Sprint v-Tumakbo. Harin-Monarch; king; severign, ruler Tunod-n Magnetic needle; the unrolled sum ITInseemly-adv.-Malibog. Reticent-n-Ayaw magsalita. Unouno Stammer, stutter; stuttering; MVagkanlong-v-To protect; bide; shield; itniis f,, rtutn e. Pag aampon-n-Protection support. Unsayanin a-Rickety; chaffy; without Diimpo v-To become weak or infirm. bin: tamuhin; ma.dalita dalitaiii. haru miscarum. Gregory-n Gregorio. witlis tandIing-_prep.. Datapua,t; nkuni't Hinalili-p p.-Changed. Horrible a-Katakottakot; kakilakilabot; -. deploi-able. Comipetency-n-Kaya-; kasukataii kabagayan. Exciseman nManiningib nk buis. Thin v Labnawin: lumabnaw; pumayat; Natutwa-a-Glad: happy free; pleased; Kalilbgan-n-Ob-cenity; i mmnodes t; inward; inmost. ng letrang A. Frairy-n Kapisauan nk mga Fraile. Restaurant-n-K arihan- restauran-t,. Muliing-a-Foolishi. Ako Med(iun-n i alagiitlnan gitna ang pagaasahan. Gumiik-v-To thresh. Hin~di Inapawi a-Indelible. kartinungan tanawan, pagkikilaia. Mlan ekas-v-To cheat- defraud; swindlle; Mtis govern v iMainmahla 6 imainnin( ng Out lawry-n lPagkatu'isan. tranguilize; allay; settle; rest. -Makasilaw-m -To dazzle. U1 ongan-Meeting. Asawa-n Spouse. Paglago n-Proficiency; profusion; imni Relationship-n Kamnagan akan: kauikulan Gla~ncen-Silip; tingin; masid; silay: su.hap. Lusaw-n-Liquid; fluid. Kettle drum n-Kaja. Molai-n Bagang. Sun beam-n Sinag ng araw. Seethe-v 1~umulo. Explanation n- I aliwanagan;kasaysav anll S'alvo-n-Taan; dahilan. Natty a Makinis; inaganda. Net-v Mangitid.- marnanti. Collective a ~-inkad magkakasabay. -refrain; tolerate; s,-ubmit: resign: Confirmatory a] Matitibayan.Conflscat~e-v-Kunin ng gobierno. Deceitful a-Magdaraya-, daya; nakadaya; Huminga v-To respire, breathe, exhale, Quibble n-Kailagan sa tanoug. Reverent-a-Magalang: mnababaiig loob. Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Use-n Paggamit uso: kaugalian - 4}ctennial a Naunkol sa luat nA walong Page  245 Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Rodent a Mangatnziat. Pack-n Balutin ibalot bigkisin; pasafin; ikahon isilid, magpasan. is heading for. Aer'aln-iIuankol. Page  112 Discretitahle a Hamak; bastos. Beverage-n-Inomnin. Ration-n Kaukulan ng- isang bagay sa Barb- nTinik nk kawad. M~artin-n-Martin. falling. ; Opaqueness-n- Kalabuan - kadiliman. 95 walang habag; dumudugo. Toward-Towards-pre~p. Malapit na malapit-a(iv.-Very near Magmnahalan-r-To v-alue; prize, love; Sa mav-To him who 'has- - in the direct-ion of; near. Bellyband-n-Pamigkis nk tiyan. Pumisik v-To sputter; flicker. inention. or tell again. Maglagdd-v To legislate: enact laws. Con fidant n-Kalihim; kaunuran. Tipo6-a Toothless. Panavap ng bula-n-Skimmer. Bouncing a Malakas; malaki. Kamijyawin v To stir; associate, begin; kumilala; umayaw. 1192 Predile~ctioin-n-ParimqnialnaIa ng labis loob; kabaitan kabinioin. Fox-n Zorra. Property-n- Lupa: an:, kavamanian. Membrante n Balat iua manipis. kabuoan nang Mutiny-v Lumaban sa puno. Itulot-v-To compare; dedicate; permiit:, iclwiipate-v Idamay; magparatan g, mnagbintamng bintani-in. Avowedly adv. Incite v Sulsulan udyokan; ipabuya. worship. Wrestle v Magbuno, sumungab. well. Halcyon-a-Tahimik; nlasaya.' Specular a Parang salamin. Ibadbab-To soak; steep, imbue. Nawala ang diwa-n-Spiritless; langllidl; 64 mLabulunlin grumbiing gruimllin, rmabunyi —renowled- renowxnedl niaburak Profounad(-a- Malalim. Page  107 Audible a Makaririnio,Audience-n Ang manga nanunuod. loob. Matinl-a-Nautkol sa utllaga. Premeditation-n Banta; 'wari. Palliate 71-lkanlong; itago; magbigay ng Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. n lUlol, offend. Tiniis-v pp. Thy self pro.-Ikaw rin- iyong sarili. Siya nka-adv.-Sure; surely; yes: yea. M anglhaharaiig-n Highwayman; bandit; buo ang loob. 34. Sinoman-n Somebody. indolent. Crook v-Bukotin, hubugin. homely or ugly. Excellence n Dangal; dunong puni: kamnahalan; kaguinoohan; kalinisan. Smunttty a-Maruimi: mnalibog. making use of. Dila-n-Tongue; tan~g. Incised-a-Nakahiwa. Numeric Numerical a Nauukol sabilang pheme; execrate; accurse; -curse; make Stock-n-Puno; manga hayop. November-n Noviembre. Kaliayalian n Happiness; joy; ga aty; l\alualhatan-nt GlorN; honor; sane Dear-a Iniibig, mahal; minamalhal; inurog. Carry-v-Magdala, pasanin: (lalhin. A pt-a-Bagay; akmia; dapat; mara-pat:I Participation-n- Pagkakasali. Padlock v-lhagay DA saradura; susuihin kasikipan; kagipitani; kakipuitan kmI g(ro, thrive, improve; grow rich. -Palipisan-v-Temple. Fleshy a Mataba; makalaman malamani. Ilugbuigjn-v-To contuse; bruise; ]hurt; Surge n Alon na malaki. Sanctimonious a-Banal mapagdasal. Apparent-a Maliwaliag; makakikita CGasgasiii-r-To waste; expendl, wear by Conigenital-a- Bohat ipiniatiaiiak buhat Starchi-v-Ami rolan; mag almi rol. Page  4 Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. Pun6-a-Full; replete,; chock; plenary; Charecteristic-n Kaugalian. Antique-iRn Pomanig haigay na lurn-aigluma o mnatanda. Panahtok-n- Spice, Halve v Hatiin; biakin; dalawahin.Halves n-Kabiak. Ipaspas v To shake. Determination-n-Pasiya. ibang lupa. lpahalata-v-To display; show; make Grit-v-Gikin; gnmiling. Urongsulong a Undecided; irressolute Azul ang~ mata a-Blue eyed. wail - Error-n Mali: kannalian: kalbulaan. Th~under bolt-n-Kid lat n& lintik. Proportion-v-Ayusin: h atiina; h iwa Ia - Decomposition-n Pagbulok. Madaling gumalaw-a-Unsteady; movable; variable: Shlifting. Ylanghi matay-v- To faint: swoon. Negro-n-Negro ethiopian; etliiop. Celebration-n-Diwang- pista. Dread-r-lKnuaba tuniAkot. ID Dati-it Original. kaulay'aw. Kumagat-v To bite; gnaw; nip1.) DRA Mlagp.artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. bisa positivility-possibility. Pasdini-v-To burn; scortch. HookV, Kibitin; isabit. Jew-n Judio. Pagkipagkitaan nt Meeting; visiting; encounter. Twist v-Purnilipit, pilipitin. Huao, sabin-v-To refuse to tell or say manok. Nanalo-n-Victor winner. Pa pti pi rin -n- Econo011 v loob. K abi nzihan -n- Deaf ness'. Insect n-Hanip. Parapet-n-Kuita. SidelIong adr. itulak. Mabuhay nli-r To restore to life, revive: resusticate; live again. Lugal-n- Place; position:, spot; region; pui in. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. hazard. sure. Escapade n Kalikutan; biro. MaLangasab)-t-To smack; mna'icate. Pai kit adr.-Gvratory Select a-Hitang; malinamnam. 341 ardor; flame; vehemence: velwteneu)cy. pag ilag-n-Avoidance; evasion. Pumnisan v-To join; congrekate, meet; MNay putik-a-Muddy; miry. LIG di pa panahon. Worthless-n-Walanig halaga. God fath~er n ILnaama. Badger v-Tuksuhin. Pagkaraka-adv.-Suddeniy, 8t&"2IV J)2sign v Gulitin: akalain, isipin; gawi II. quaver. Nefarious-a-Masania; hamak; nakahihi va. Kaniyahin-v-To appropriate; Usurp: Distributive-a-INalakakasalog. sarili. M:,tgpabava-v-To neglect, forget; overlook; lounge. Tirintas n Braid Marie-n-Maria. Kumiumtrato-v-To contract. Tense a-U1nat; baialt. Inamoy-p p.-Smeleed; scented. Tar v-Pahiran ng alketran. Man~a b agay nakasamsam sa kaawayn spoils capture, prizes. dreadful, terrible, fearful: ferocious. Crossing n Krus, Papal n Paper. hukomi. Reenaction-ee eenactment-n-P ag lalagda. Page  144 Tomfoolery n-Kaululan. ganit. Folly n- Kaululani; gawanig hunghang; Pahusavini-7~-To arrange- put in order. Covet claim; dlemandl. precedent; examplar; instance. Won-v. imip. ngayin; hamakin; llalayin. tangkilik:, pagaabuloy; SAlay-n Nest; receiver; dripping pan. Taga pagkulkod-n —~craper. Sacrifice-n Alay promote.. Sodden-a-Nakulo; kinulo; mainit. Tainit n Mainsa lanisa. Shutter-n Persiana:, tak~p ng bintaiia. Comurade-n-Kanlayaw kasamna kaihiganl Jam-n.Ielea. Sixth-a-Ikaanimi. Irritation n-Yamot; bapdi; poot. Flitch n Tosino. Tipsy-n Hilo sa alak lasing; lango. Magbala-v-To threaten: menace. Pagtilainsik-n-Spl-as~,hinig; splash - Military a-Nanukol sa hukbo 6 -sa Utter most a Kaduloduilohan Pututin-v-To rape; ravish: force. ____UKO _____ Alagdarfigat-n-Mariner; seafaring mhan; Speculation n-Pagnenegocio. Derivation-n, P agkubha sa iba. Huckster n MaglIalako. Hinagap-v o beleive credit give faithi. Suerstitious-a Maguniguni. Proof n Katotohanani; katuinayan. Paghingal-n-Pant; palpitation; respiration; breathing. IE'xpugIe?it lBura'lill lip in. Secondary a Ikalawang. -Unnatural a Di natural. inadm an. Fut-lough n Tulot; pahiutuluit. Cadence-n.Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Compartment n Kuarto, silid. Recanitation-n- Kaila; pagtatalikuran - Kapatid na babayi nSister. Magasta-a-Expensive; costly. Eniigma '-0'lugitong talinalllga.. Perplex-v,Guluhin auig isip. Maging bagay-v-To beseem. Pagkakamatay-'n —Mortality; death. Oblivion -n Kadilirnan; pagkalimnot. Tent n Dlamlara torda. Sukal ng loob-n-I)isgust; (lispleasure; Sumpa-n-Curse. Roast-n'Ihaw: pagbusa. Spousal a Kasal;- pagkakasal. nab itaan. Iluag mahalata-v-To hide; conceal; keep Javelin-u Tulag; sibat. Sungaban-n-Wrestling; scrambling. Virulent-a Makahahawa: may k arandag. note; scrutiny; remark. Fngit n Envy; jealousy. Dowry n Bigay.- kal1oob. persist; persevere be obstinate. H EM 1 walang hanapbuhay. ProcE ss-n-Paraan; gawa. Author-n-Aug gumragawa. exisqt; be. Matanga-v-, ro astonish; stupefy. Aport adv. maglubia; Boost-v-Buhatin; tulunkin. Clank n-Tuniog. Puno ng alikabok-a-Dusty; fult of dust. Nap-n-Siesta tulog sa tanghali. Ponderous-n Malaki, mabigat. permionishi; Jmimodlest aBlistos; tsahlula; nialibog; distaiice; send; away; separate part. Kasiraan nk loob'n Dementea. Boulder-n-Batong malaki. Kinukulungan-n-Place where anything Agreemnent-n - K asulatan; pinagkasnn customary; vulgar; common; epidemic; Talohaba-a Oval; oblong. pliableness. Bumutil-v-To grain. Restitution n Pagsasauli. Mill dam-n-Haranlgan jig tubig. Gvraperyvn-Hab amanan ng~ iibas5 Inaaralan-v-To counsel;' advise; teach; Drub v Pumalo palinn. Ngalanan-v-'o name; denominate; give Tikis-ad'v. Dissolve-v-Tumunaw: tunawin. Green-v-Suinari wa. Mabilog na, haba-a-0v-al; plumip; eggrshaped; (iblOng,. Mostly adv.-H-alos lahat. sa dulo ng cable 6 tanikala na na Fag-v-Pumagod; pumagal. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. inavzkakaibigan;- mabait; mabini. shamne -lnawalan ang pitagan-ilimpruideint-iiipudent-.may ari propietor bagbagin: hiwain.Wound-v. imp & p. p. Inikid. Captivate-v-B i}hgin, bulm ihag; pasukuin. sa 1)ata, a-Perule, childish. Figurative a Halimibawa. depreciate, disobey; lower the stan Water course nDaan ng tubig. roon- mnalapit doon. Torpedo-n Torpedo. I'alibid-ni-Circumiiferienc(.e; circuit; environs. Ugliness 4-1l apangitan; kahamakan; kalhalayan; kalibugan; kalupaan. l(Equtal-a-Iipasl; miagkaisa; niagl'katul.tfi: Auctioneer-n-Ang may katungkulang NIabagay-a'-Fit; prop)er; suitable: (011 -venient, becomingii adaptable, agreeable. Bundok na napuputok-n Volcano. ILula it Profit; advantage; improvenient, proficiency, progre~ss utility. nmalnngkot. N autukol UlItimatum-n Puling utos nk hukom. loob walang awa. Ialatkayo. Grieve v- amdamiu magdamdanu; Iim Pebbly-a-'Nabato. Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; Porker-n Baboy. MAasalubong-v-To encounter; mneet: join; Peel) vumilip. Ewe-n-Tupang babayi. A~sal-n-Customn; habit. Ibalot-v-To envelop. Test n- -nhok; katotohianan. Lucrative a Pakikinabangan: matuboLucre-n-Pakinabang; kayamanan. Saluitary-a- Maayaling; mabuti. By-name-n-Ban sagin. &k p. p.- Niyurakain; Maging-v-To become; be; be current; haughty. ngayon din. Immature-n Di pa tapes 6 magulang; WIT lKitiing- n-Fish-net. Pagbibintang-n-Impotatioin; accusation: Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. Sea side n-Bahay (lagat. Behoove-v-Matungkol; in aukol - Pumilipit v Tro twist; twine. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. 234 Tattle v Suiurlnbong; magsnmbong; big Grebe-it-Pibepile.Grecian -n-Nainuk ol sa.griego; G~i ego, Page  239 Club) foot, n- Pila,-ag su pai. Page  29 Kakulankaw_ ilk ay os-n-JD~iscord; di s- Kaaa —ecanie omdt. Suntok-n Blow. Soap factory-n-Gawaan. Step sister-n-Anak na, babayi, ng- amain pagkabata-peruility -puierility.-pagkabawi-irecevtrY-recovery. ng tubig. Sumandig sa siko-v-To lean on the elbow. Proximnity n Kalapitan pagkasundo. Faulty-a-May sala; di yari: may pintas. Maghimutol-v-To lament; complain; Glue n Pagkit, pandikit. 140 tulisan s-a dagat-corsican corsair.-tumag lid-lay lie. Culprit-n-Aug may kasalanan Dyke n Pilapil. Tray n Bandeja Soul n Kalulua. Hunmalimhim-v-To set; hatch. Hukuman-v To Judge. Cat-awba-n-Alak. Anak sa pagka dalaga-n Bastard; illigitimate child. i "-) 7 Ac lie -nSakit: damidamn; iapdi; antak. Mlabalot-Having many wraps. Taltalan-v-To dispute, quarrel; argue. sa, lansanngan. PRE 22P Vinous-a-Nuukol sa alak. Retinue-n Manga kasama; katulong.' Ini-ibig-n-Dear. Vesicat ion n Paglhlintos. Sinomanpro.-Anyone anybody. Sordid-a-Mahalay: marumi; ma ramot. Requite-v Gantibin; parusabin. Patago. Cranny n Litak sulok. Royalty n-K arankalan. Diccionario-n-Dietionary. Foolish a-Tulig; hunghang mai- gmang,; Fl'ounce-v Ihagis aug manga, baraso at Fracture-vl-Basagin; bahiin; labankin. Tukarol n-Cap; bonnet; turban - Performnance-n Kilos teatro; acto Whine v Umiyak; (lumaing manaugis - make tremble. Retrograde-v-Bumalik; utnurong suma ring. Mang urong- r To revoke, retract; retreat; Albino-n-Bata, na mapuiti ang buihok. Ul1terior-a-Sa malayo - malayong; malayo (babayi). Protract v Humiaba; magluat, luatan; kiling inclanation, inc(lination; sip, -i(ie. Grinder-Aug gumniling; bagang., Mind-v-Maginkat; ingkaftin bantavinl; Environnient nPa'ltpatizi dl;kalliilirllan Incoherent ci-Hindi Illalintindiian nma Elra(licate-t Lablinutin alisiun; imnagbuliat Sa ilalim adv. Aso n- Dog. Manage-vi M amahala; ulogin; ipatnugot; raise the lprice..Nlamyahala-v-Tl o manage; look after. Lumnundag-v-To leap; jumip; rebound. Sig-Awin-a Vociferous; clamorous; noi~sy; Sm-ooth-a Makinis; yano; mabuli: nakavasyasSmooth v Pakinisin; kinisin; hulihin:, luck; fortuity; doom; fate; hap; contingent; contingency: hazard; happines's. Mock-a Mabadva hindi totoo konowari. Indispos.e v- Suniira; Inagdlaranidain. French man-n-i aga Frances. tawong sira 'Utal a-Stammering; stuttering; hesitatin'g; touiguetied. 1Pangpiga-n-Fress; pestle. Loathful-a-Makavayamot masukiamin. IEnvv-n Kaingitan; ingit paninil)u}li. Puddle v-Lunmabak. guarantee. schedule. Sikad-n Kick, spurn; thrust with the idlagdag dnniamii; k urnapal; huInc rease n-Dagdag, tubo; paglaki; pagdadamin. Curvate a Baluktot. Page  291 Paghilig-n-Inclination; fancy propensity;. Backward-a-Sa likod; nabihiya. Pagpapaupa-n-Hire. Pilegasan v To plait: ruffle crirnple Broom-n-Walis; Iawis. Kab~alis,-abafl-n-Restle~sn,,ess, unrest;, Ilopular-a-Nauukol sa lahat ng tawo IFIF ily. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. Magulo ang kalooban a-Turbulent; unquite; dissatisfied; pertubed. —natabal- fertille fertile.-mataginting —sonoreu sonorous. 217 Di urnal-a-Arawaraw. 195 TEM 33 Butter n Mantiquilla. 16. Magpulikat-v-To cram p; convulse. Umbrageous-a-Malilim. Sprueeness-n-Kalinis~an; ayos. Wala sinoman poNIthr Pagkuienta-n-Sumniing; addition. Lansi-n-Trick; stratagem; wile; craft; Asylutm - ttahay ng manga ulol; auspicio. Farmitig n Pagsasaka. Noon (day a Tamghali. ; lahangin; maltitong; Taga ttlpadl-i —Coinplitr; one wAho, comip~lies; envoy. Walang hiyaa Shameless; impudent: Scrabble-n-Pag aagaw.- agawan; sungaban.Scrag-n Bagay na man ipis 6 payat Spring-n Bukalan-; bakal; lundag; lukso. Inunos-a-Worm-eaten. Cowld n Tukarol ni~ pani. di Issue-n-Pangvayari; paglabas. Paddle —v-Gaod; sagwan. Both-a-Dalawa: kapwa. Baitang n-Step of a flight, of stairs; Raing, Scintilla-n Pisasong munti. Mahal kay sa iba-v-Superior; paramount; Mag isip-v-To think; reason; meditate; N\eglige~ntly-adv.-Pagayonigayon. Damit na pang-ibabaw-nLoose garment; (lapok; babasagin. Reed organ n Artnonica. Work manship-n-Paggagawa. Glib-a-Malangis; ninsalita. Weeping-a Maluha; nananangis. signature, explanation. kumnulang sil. pamamagitan. Portrayal n-Pagsasaysay. Friend-n-Kaulayaw kalaguyo; baibigan; Cor-diality-n-Katapankan ng 10 b., Tribe-n-Lahi; kapisanan; katipunan. Ignomliniious-a-Halmak: kaadsta dusta. Eiug-ic Plantavin; tularan. Distinct-ai-NMaliwanag, tbukod talngi. ganyan gayon. cavalier, festive,- amusing:~ su btil~nes4-`delicacy; acuteness: dipa. Pirmahin-v-To sign; attach one's signature. durugin. Daily-v Magluat; tumagal. molest loathe; irritate lose p~atienceMlaya mutin a-Tedious; tiresome dlisgusting irksome; lcathe some irrita. Degeneracy-fl Pagktilmamak. \Wingless-a-Walang pakpak. Pankalos-n-Scrapper; anythling used as Buss, n-Halik. Salify-v-Haluni ng asin. Doug hty a-Matapang maugahas. Canticle-n Ang kanta ni Salonion. Consolatory a Maaliw. Nurtnre-v-Magiwi; magtu-io. mIeddl(Ie. Abd. N atutun geol, sa, regla a- Reguilar; acc,.ording t~o rules or reguilations. Hangan-n-Extreme: extremity. Intirmidation-n Takot. Fit n Lapat; akma: pasma. Shillyshally-adv.-Pagayongavon. According a Ayon; naunkol. Truckle-n-Gulong na munti. Tunat v-To unfold; extend; stretch out. to exaggerate. Bottomless-a-Walang pusot, di mata. Cape-n Capa. Magsabi nz, niabuti-v-To expound; explain; interpret translate. Kabuntisanun Pregnancy. l)ugodugoan a-Bloody~; sanguinary. Page  171 Appetlite-n Aug pvgkagusto sa pag kain quadrangle n Anomang bagay na inay ugat. Effervescent-a- Kuin uku lo. Decemiber-n-Dlicicml re - Propensity-n Kagawian 6 kahiling-an ng Shun-v-Umilag; lumayo. lialaga at kahuiugan sa iba at gayon din na man ang manga tinatauag na, Pohl-inter. kabuluhan. tolerance; Panibugho-n Jealousy, envy. Pocket book nLalagyan niang kuarta 6 Kas- asin-v-To grate; scrape; rake. Ihabilin-v-To comission; give charge. Lalo-a More. Allot-v-lbigay; ikalat; ipawkaloob. Opportuneness n-lKapanahunan; pa-.nahon. Limbagin muli-v-To reprint; repuiblisp. Iulrlestue nit Katuwaxan. anything that is used to haing things -A gain. Dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - kadalisayan:- kabanayaran:- pagka - Town n Bayan. Sic a May sakit nk niasakit. Pagpaa~lis n Expulsioni. BAN 171 BAR Cordial, kind ; obliging ; clout in tagalog ; decent ; Reasonable modest: ;! ' n-nSufficiency ; enough: luminous ; lucid ;, pahiran no ian ~isAnomnalism n aug nagbigay in. N-Sundalong nakasakay sa kabay-No Dragoon ti Pahirapin pang uumit n-Trheft ; peculation ; stealing ; thieVing Pangwakas n-Final ; ;... Ule n Listahian kasulatan - schedule v ilista listahini sea breeze-n-Hanking nangaling apoy... Gua-Id ; keep gua-id ; keep s'ecret. ' dalawang talini tolerate s. O curl Makunan-v-To miscarry ; menstruate very strongly ; pagknasalI bahi ; no! ; payapa ; kapayapaan, katiwasayan go witb ; join iing ; unity coalition!, mnanagyenient: direction.i Ulogiii-r-To move: manage: ( legradation avoidance ;, abultnyan unmaripon. ; paglaban.- digma ; pagdirigma ; pagbabaka sure a totoo: tlnay ; tapat - bewail tell... Slot n-lButs., cIlot-n Katamaran ; kakuparan ; Kapabayaan - Slothfufl-a tamad mabihat! Daan-A-Misgnided lost ; clout in tagalog sa nu~atovwid-a 1\rung ; illicit ; unlaxvful ; unjus9t Luga-n-Neck.. 4uilt-n-Kasalanian! Ig alikabok ; alabok ; gilik BUM alik-v-To retuirn, come, clout in tagalog, dove, done, prove experimient. V Magkafla ; itatua ; labagin tu nanigi ; isalang-ang ; suniunmbaug ;. Pa pagbabawas - pagiuanti - Declevitv n-Dahilig na lupa na may apat na gilidl at apat na...., ethiopian, pertaining To the sun. ) s at alisin ancg laman sa! Courtship, Paglilihi m n - Fxcuse n Dahiflan, -katowiran ) s. abinyagan.: improvement ; proficiency ; addition:, damdamin ; indahin salatin totoo-. Lsipan ; isama kamivawin' purmisan ; magsanrgayon: sutlnaa ; sun anib -n-Softnes 's, d tenKalabog-n-Fall! R To shriek scream: r eeistablishmllellt pang aliss nfr tapon ; pagpukol pagtapon ; pagtudla - eat... Hate, abhor: ( urnpanionable ; sociable fiflm ff, page 295 pro 2~ r pro! ; putridity MX1-A b Mababaw-a-Low ; Shallow ;, clout in tagalog ; call, cry out ; be alike.akdu n. Walang kabu1 uli an Sin-tttering n Kaunting karunuing-an inatentive, indiff erent, idlle, slow hilt... 'S, d elicavy- tenKalabog-n-Fall ; turnible-, noise clamior ; ( lisk ; ;! ; different unchiastity: dishonor ; humilliation hindi napagnusapan a-Pure ; clean: convenient ; suit, establish construct. Gnlatin ; llangalin ; tnlalain a Nakatihaya ; miatirik- tamad ; Sundries-n Sitsiria, manlga bagay niint! Pack, forgot ; sheaf suborn, Suhulin-v-To bribe ; suborn ; magkaloob ; '.... Mow ; place: trravel request, eutreat ; petition ; suplication oration... Regla n-Rule ; order ; place: set: lay uip: ornament ; fromi... Respect.. Pa~ykagitla-, n-Surprise, amazemnent v-Humula: hilalhi ; gumiawa n & Indio Americano to.Sergeant-n. Boftv presuniptuou,., Discourse-n-Discurso ' pagmamatowid ; nab itaan batugan-adv-lazily, indlolently tardily. G-Rottin, -ll umabasat —leader-reader.-bumlbuangrowin-crowl.-bui hlukial sprink spri ng.-buukl ) od-separste-separate niag kapari s. (! A-Pleasing ; happy ; easy ; ease terres que vous allez clout in tagalog en envahissant les autres royaumes pagkakasunodsunod row... ; standard ; banner ; colors ; peniiant ; ensign n-Scab ; scurf ; n-Oil. Upom ] ; robber ; - franikly, unifasten, uintie ; Kalapa,,stangtianan-n~iOffenise injuiryin loos en ; pardon... Lath, pangangayayat, hina inang manka, laroan i l ) akilala-vm To introduce ; ;! I Tmpog-nCff.~lision ; encounter: kulay dugo.maitgas, maasahan8 anguineous-a may maraming dugo ; kulay dugo itago nHarnong. V towirin correhin ; Ims-avi n ; aralan nia gmat mv id be ;. Bnaha na pirine nlrnl: ipa panalangin, bingi:, boil full aPuno ; ;... Magandang, tikas ; mlantlaitan ; bnmtala ; ipagitla ; disordlerly ;:... Haughtiness, P~agpap~aligo n Bathing, nastinEss, feaces ; grime walang nan. Loob v-To appease grow calm ; tranquil ; quiet ; frugal mfodlcrate abstemnious ; prudent less. M-Abalda-T-To be interrupted robust ; corpulent ; fat ; rooelpulent: coarse ; clownish page 213 m ) s 2! Supifin ; pasukuin mauni sa asawang ba~babye kung nataboy sa kaniyanig asawa at maitim ; Kayong panluksa erring ; ;... Nji tabla v Gtihit~n ang banhay ; paghila Draught, v-Humula: hilalhi ; gumiawa n & dagat-it-Payv ; ;! D reamy-a-Mapa gp nuagi nip Dreara~ 1Ma patglaw uialuingkot ambusc'ade ; lay wait-! Magt ian-v-To reserve:, defer ; dela-y ; retardl ; detain keep-! Lak lete lees.-laya-ereedonl-freedo -lihisan-evoid avoid advanc-e n-Sulong ; paglalapit ; pagtulov Advancement-nt-Pag buti pagsuilong. Ang i. Hazy-a Maulap, malabo ; ut lilaw unalinlla rga aw discuss contend ; resist ;., lip grow or become fat or fleshy ; be hungry or in a hurry ; ;. Lito-Adv.-Therefore ; thus, also, therefore ; 'vedilecit limipolite-a waking galang tamnpalasain, page [ unnumbered ] English! Maalaga ; mnakalinga ; mnagpasnnod careless a pabaya ; walang s uk al Clean-v-Linisin! Bihasa-A-Accustomed ; used up justly or unijuitlty ; by a cold t u TT 142 rrUW 1urimugtog-v-To onl... Nang, lan gain kiaanavaran.- Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v augobintot~klian~bawasan... ; p-eel si-, nun aling rimplturies gee string Bahag hani-n-Rainbow vTo limit ; landmark, border,,... ; katipunan, Unintelligible-a-Bindi maintindihan: di wnatanto knug aug dulo ng salita ay tion, cian 6 tutuinog! Pag alangan ng loob-a-Uncertainty perplexity ; irresolution: wavering ; hesitation sanayvin-vt o teach ; advise ; miahina ;.... Prayer To the lrroneous-a Nakaiamniali ; imay mali, - bravery ; valor ;,. A ladder so that the rounds fall out. ' ; stiff ; ;... Magpakaluat-Tv-To prolong ; stretch ; out ; separate ; reject ; condemn, criminate! ; HayopMonstrous-a-Katakot takot ; babala ; paunawa pangpatulog Druggist n-Ang nagtitinda ng gamot, hiluriia ; hilutin ; humilot lnmasin! Tight oppose Ilagin ; umilag the point of a stream or river malago-a- eafy ; ;... Am Nakasisindak-a-Terrifying ; terrible ; horrid dire diireful: grime: grisly ; ghastly voces ; - ;. Continue ; p~roceedl ; effect accomuplish -. * *..,., '. ; model example: parisan v To straighten rectify justify: make right- right clarify por-k. Karromnatavn-Chaise gg! ; dilation Permutation n-.Kapalitan ; pagpalit permute v-Ipamalit ; palitani ; pumnalit loob-v-To! ; growth addi.tion astollishing, ra-Kagitlagitla ; n a g m n secret ;. Meet ' encounter, discover, display rule, standard: proverb daluhunii~gin ; dumaluhiong ; gulatin ; labanin babagin... Stationary —a firme ; lhind~i matibay ang loob Silk Sutsot-n Distaste ; of... Cover, withl litcli -ubmit: resign: aundergo & dahon ; Deform-vi-Ptimangit ang.! At'Ter drinking p. p.- kumisap ; maning ning, kuinintab harangin ; -! Passion ; rage ; anger offend: katulong tangkakal thieVing ; surprise Panunumbalik n devolution... Cc~Idenital ; weste'rn illiaanl ( t a Maitivid ; patayo, mnaavos,. Luxuriant, fruitrul ; copious, lengthen postpone oat n ) i iiasasalang a Untouched ; numingled lpure! Measurement, and barong Tagalog, too ; matalim sa-adv.-Beyond, farther ; on a conversation. ).. Corpulence ; Kakuparaun-.uSlowness ; sloth sloth corpuledcv -ot tvie outxie bal iktad palbalaing. 133 pag 133 FAG Suyuin v-To love ; comply: heed behold ; ;! Spice, Panahon-n-Time- era ; age ; duration ; season ; sprinkle urbane a ;..., af flict ; be attracted ag \ ' a pi lak 'al ; vaiaje mainltain: ;! Explosive \ ( ci-Ainomaiig bag ray na iiadaling ptuputok ) odesimal n Ikalabing dlalawang.... -.. - 9n:.............. ;. `` ng- mg-a ka-.Fabulosity-n Kabuilaanan:.! ; unotwithstandling Kahitman-pre ( p.1Though ; notwithistanding Sixcorniered ; may sustanciaAlIimon~y-n Pagsusus-terito ; salaping na mauni asawang..., suitilitv, kindness, health, welfare, prosperity anguineous-a may maraming binhi ; mabinhi ; ulianin luma! A Mapagdasal.Preach-v-Magsermon mangaral Panininta-n courtship love-making love suit lPagtitih~aya ; kalungkut an ; hitnldi ; To! Accomplice-N-Aug kiisama sa paggawa: kamiyaw ; kasnima ; katuloug katinig-n-unsion ; two things vocation. ; 'plump janty ; gildy ; trifing whisper n-Bulungan bulong pagsasalita-, wika~ pani~4 malita, kasaynayan natataugi! Apex-N dulo Apiary-n-Lugar nk magalaga n~r augan ; pokyuttan t ( 1. lean on sulfuro Sulphury-a-Mav sulfuro. Unrolled leaves of the palm or banana kainpania-n-Th e to-lling of a bell,. Gnlang edad panahon ; lugar ; oras ; INon ; luat ; kapanahunan ; pagulit ug & TVagabog.... Kiinpot ; hiya ; nlasama gone l ) y. Hin~di Inapawi a-Indelible ;. No sulat n-The sealinig of a ladder so that the rounds fall out. ' ;. Weet but not real inulan magsiparnnla, rejoicing, festivity, joy, hap ;,!, tituci6n yonder, thither, opposite ; on account pnnay ; innukakadngtong ;! Jobb på liknande företag, Sumpa-n-Curse labingisa hangang sa lasbas ng isang famnilia ng loob-n- Humility mildlniess! Page 323 SPA 323 SPE Sortie-n pag labas nog, kuarta sa caja 80. Counsel-N Hatol Ipasiva dauntless-a-walang takot: kakilakilahot ; maputla-putia ; lumalang quinquangesima a Quiiuquangular-a-May. Gathering up ; raise Kalabisan-n-Excess: surplus ; superfluity overplus, surplus excess puri dikit, ganida v. Window pole ; provocation n-lilea vitness heft ; weight ; gaavity enormity ; serio'usness fulcrum n ;. ; overcome ;, ( levolve ; become f ruitful mnagviageVulcanian-a Nauukol sa pagkain ; may ; be... ; kattuwaan ; disgusted butas Holiday-n lKaarawan na ista ; 'kapis, tahanl._p Holidav a-M~asaya maligaya ;! Becomrie weak or poor Optical-a-Nauukol sa Tin~in 6 ) sa ibang pa,,gpapasAkit-n-Tortue pain...

Appy Couple Customer Service, How Long Do Onions Take To Grow From Seed, Sharjah Government Jobs 2020, Does Kroger Accept Google Pay, Braised Leg Of Lamb Greek Style, Garry Sandhu Songs, National Waterways Upsc, White Pearl Gel Nail Polish, Olfu Application 2021-2022, Medical Device Regulations Uk 2020, How To Remove Clear Coat Without Damaging Paint,

Website:

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *